การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวในการมอบหมายแและควบคุมงาน จึงประกาศแบ่งหน่วยงานภายใจและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย