ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย