แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น ในการนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีนั้น บัดนี้ได้รับสมัครเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือก และประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ให้พร้อม เช่น บัตรประจําตัวสอบ บัตรประชาชน และแต่งกายในชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม

พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียติเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมงานครั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียติเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมงานครั้งนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ