ประชุม พิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 30 ก.ค.64

วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. น อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม 29 ก.ค.64 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ โครงการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน

เอกสารแนบ CCF21072564 (2 MB)

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Zoom สป)

วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การปิดเรียน On Site สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564