ประชุมคณะกรรมการ สรรหา/เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำทิศทางองค์การไปใช้ในงานปฏิบัติงาน

รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการน อ่านเพิ่มเติม

การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (การย้ายกรณีปกติ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ ย้ายผู้บริหาร-กรณีปกติคณะกรรมก อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม