ทำเนียบผู้บริหาร

นายสิทธิพงษ์ พฤษอาภรณ์
ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
28 พฤศภาคม 2563 -ปัจจุบัน
โทร 036-776771

ประวัติส่วนตัว

     เกิด  3  พฤษภาคม 2505

     คู่สมรส  

การศึกษา

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต/พลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว
)

     ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต /บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสมรัตน์ สุคนธิสราญ
ดำรงตำแหน่ง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
18 มีนาคม 2563 - 27 พฤศภาคม 2563

นายปัญญา แก้วเหล็ก
ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1 กันยายน 2559 - 17 มีนาคม 2563