แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประวัติ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประวัติ

กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลางกรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การ มหาชน/หน่วยงานในกำกับ ที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2440 – 2448
ลำดับ เสนาบดี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 – ปัจจุบัน
เจ้าพระยาภาสกรวงษ์เสนาบดีพ.ศ. 2435 – 2445
เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกรเสนาบดีพ.ศ. 2445 – 2454
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเสนาบดีพ.ศ. 2454 – 2458
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเสนาบดีพ.ศ. 2458 – 2469
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรเสนาบดีพ.ศ. 2469 – 2475
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2475 – 2476
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนารัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2476 – 2477
พระสารสาสน์ประพันธ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2477 – 2478
พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวินรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2478 – 2484
จอมพล แปลก พิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2485
พลโท ประยูร ภมรมนตรีรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2485 – 2487
นายทวี บุณยเกตุรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2487 – 2488
พระตีรณสารวิศวกรรมรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2488 – 2489
นายเดือน บุนนาครัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2489 – 2490
พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2490 – 2491
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมชรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ.2491
พลเอก มังกร พรหมโยธีรัฐมนตรีว่าการฯพ ศ. 2491 – 2492
พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2492 – 2494
นายเลียง ไชยกาลรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2494 – 2500
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2494 – 2500
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2500 – 2512
นายสุกิจ นิมมานเหมินท์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2512 – 2515
นายอภัย จันทวิมลรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2515 – 2517
นายเกรียง กีรติกรรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2517
นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2518, พ. ศ. 2522
นายนิพนธ์ ศศิธรรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2518
นายประชุม รัตนเพียรรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2518 – 2519
พลตรี ศิริ สิริโยธินรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2519
นายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2519
นายแพทย์บุญสม มาร์ตินรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2520 , พ. ศ. 2523
นายสิปปนนท์ เกตุทัตรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2523 – 2524
นายเกษม ศิริสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2524 – 2526
นายชวน หลีกภัยรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2526 – 2529
นายมารุต บุนนาครัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2529 – 2531
พลเอก มานะ รัตนโกเศศรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2531 – 26 ส.ค. 2533
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2522- 23 ก.พ. 2534
นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2535
พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2534 – 2535
นายสัมพันธ์ ทองสมัครรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2535 -2538
นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2538 – 2540
นายชิงชัย มงคลธรรมรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2540
นายชุมพล ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2540 – 2541
นายปัญจะ เกสรทองรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2541 – 2542
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2542 – 2544
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2544 – 2544
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2544
นายสุวิทย์ คุณกิตติรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2544 – 2545
นายปองพล อดิเรกสารรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2545 – 2546
ดร.อดิศัย โพธารามิกรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2546 – 2548
นายจาตุรนต์ ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2548 – 2549
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2549 – 2551
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2551 – 2551
นายศรีเมือง เจริญศิริรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2551 – 2551
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2551 – 2553
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการฯพ.ศ. 2553 – ก.ย.2554
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการฯต.ค. 2554 – 17 ม.ค. 2555
ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการฯ18 ม.ค.2555 – 26 ต.ค.2555
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนารัฐมนตรีว่าการฯ27 ต.ค. 2555 – 29 มิ.ย. 2556
นายจาตุรนต์ ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการฯ30 มิ.ย. 2556 – 21 พ.ค. 2557
นางสุทธศรี วงษ์สมานรก.รัฐมนตรีว่าการฯ22 พ.ค. 2557 – 29 ส.ค. 2557
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัยรัฐมนตรีว่าการฯ30 ส.ค. 2557 – 18 ส.ค. 2558
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการฯ20 ส.ค. 2558 – 6 ธ.ค. 2559
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รก.รัฐมนตรีว่าการฯ7 ธ.ค. 2559 – 14 ธ.ค. 2559
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการฯ15 ธ.ค. 2559 – พ.ค. 2562
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการฯ10 ก.ค. 2562 – พ.ค. 2564
นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการฯ22 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2448 – 2452

ลำดับ ปลัดทูลฉลอง และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2435 – พ. ศ. ปัจจุบัน

พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2435 – 2445
เจ้าพระยาพระสมเด็จสุเรนทราธิบดี(ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2445 – 2454
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2454 – 2458
พระยาเมธาธิบดี ปลัดทูลฉลอง (สาตร สุทธเสถียร)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2458 – 2462
พระยาไพศาลศิลปสาสตร (รื่น ศยามานนท์)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2462 – 2472
พระยาวิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2472 – 2475
พระยาประมวลวิชาพู (วงศ์ บุญหลวง)ปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2475 – 2476
พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)ทำการแทนปลัดทูลฉลองพ.ศ. 2476 – 2476
พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2476 – 2487
หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา)ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2487 – 2488
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุลปลัดกระทรวงพ.ศ. 2488 – 2489
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลปลัดกระทรวงพ.ศ. 2489 – 2501
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยาปลัดกระทรวงพ.ศ. 2501 – 2504
นายอภัย จันทวิมลปลัดกระทรวงพ.ศ. 2504 – 2511
นายสนั่น สุมิตรปลัดกระทรวงพ.ศ. 2511 – 2513
นายบุญถิ่น อัตถากรปลัดกระทรวงพ.ศ. 2513 – 2517
นายจรูญ วงศ์สายัณห์ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2517 – 2520
นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริปลัดกระทรวงพ.ศ. 2520 – 2523
นายแพทย์บุญสม มาร์ตินปลัดกระทรวงพ.ศ. 2523 – 2525
นายสมาน แสงมลิปลัดกระทรวงพ.ศ. 2525 – 2530
นายบรรจง ชูสกุลชาติปลัดกระทรวงพ.ศ. 2530 – 2533
นายสมชัย วุฒิปรีชาปลัดกระทรวงพ.ศ. 2533 – 2535
นายโกวิท วรพิพัฒน์ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2535 – 2537
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2537 – 2538
นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2538 – 2542
นายพนม พงษ์ไพบูลย์ปลัดกระทรวงพ.ศ. 2542 – 2544
นายจรูญ ชูลาภปลัดกระทรวงพ.ศ. 2544 – 2545
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาปลัดกระทรวงพ.ศ. 2545 – 2546
นางพรนิภา ลิมปพยอมปลัดกระทรวงพ.ศ. 2546 – 2547
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาปลัดกระทรวงพ.ศ. 2547 – 2549
นางจรวยพร ธรณินทร์ปลัดกระทรวงพ.ศ.2549 – 2551
นายชินภัทร ภูมิรัตนปลัดกระทรวงพ.ศ.2551 – 2552
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ปลัดกระทรวงพ.ศ.2552 – 2554
นายอภิชาติ จีระวุฒิปลัดกระทรวงเม.ย. – ก.ย. 2554
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ปลัดกระทรวงต.ค. 2554 – ก.ย. 2555
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยาปลัดกระทรวง1 ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556
นางสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวง1 ต.ค. 2556 – 15 ต.ค. 2557
รศ.นพ. กำจร ตติยกวีปลัดกระทรวง17 ต.ค. 2557 – 30 ต.ค. 2559
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ปลัดกระทรวง1 ต.ค. 2559 – 21 ก.ย. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวง22 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2562
นายประเสริฐ บุญเรืองปลัดกระทรวง7 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
นายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวง1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน
Top