แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ITA 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน (ปี 2566)

1. โครงสร้าง

โครงสร้าง – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

3. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เล่มแผนฯ Archives – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

5. ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Archives – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ Archives – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. ถาม-ตอบ

FAQs – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (lripeo.go.th)

9. Social Network

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี | Lop Buri | Facebook

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงานการดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมีมาตรฐานการให้บริการ

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Top