แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ITA 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน (ปี 2566)

1. โครงสร้าง

https://www.lripeo.go.th/โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.lripeo.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

 https://www.lripeo.go.th/อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.lripeo.go.th/category/ข่าวสาร/e-book/เล่มแผนฯ

5. ข้อมูลการติดต่อ

 

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. ถาม-ตอบ

 

9. Social Network

 

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การบริหารงานการดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมีมาตรฐานการให้บริการ

 

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Top