รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ Coaching Teams
รายงานผลดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่จัดสรร)
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปี 2562-2565 แผนปฏิบัติการจังหวัด ปี 2562 แนวทางการจัดทำแผนภาคและจังหวัด ปี 62 คู่มือการจัดการเว็บไซต์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
     

แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2554 เป็นต้นไป