แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปี 2562-2565 แผนปฏิบัติการจังหวัด ปี 2562 แนวทางการจัดทำแผนภาคและจังหวัด ปี 62 แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560