แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่จัดสรร) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปี 2562-2565 แผนปฏิบัติการจังหวัด ปี 2562 แนวทางการจัดทำแผนภาคและจังหวัด ปี 62
     

คู่มือการจัดการเว็บไซต์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑