โรงเรียนจำนวน 339 โรง แยกเป็น

รายชื่อโรงเรียน หน้าที่ 1

ที่ ชื่อโรงเรียน รหัส นร.61 นร.62 นร.63 ครู รองผอ. ผอ. สถานะ แผนที่
1 วัดดงน้อย 1016490027 143 150 131 10 - 1 เปิด
2 วัดใหม่ขุนนวน 1016490028 0 0 0 - - - เลิก
3 วัดบ้านดาบ 1016490048 205 198 183 18 - 1 เปิด
4 วัดโบสถ์ 1016490049 135 132 120 8 - 1 เปิด
5 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1016490001 27 46 79 5 - 1 เรียนรวม(รร.กองบินโคกกะเทียม)
6 กองบินโคกกะเทียม 1016490002 0 0 0 - - - เลิก
7 วัดทุ่งสิงห์โต 1016490003 54 58 68 8 - 1 เรียนรวม(รร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์)
8 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1016490004 153 122 131 - - - เปิด
9 ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) 1016490017 75 86 70 8 - 1 เปิด
10 วัดสระมะเกลือ 1016490018 96 119 109 8 - 1 เปิด