วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ และนายวิชัย ประสงค์เศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมต้อนรับ
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี