ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” โดยมี
นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธี พร้อมด้วยนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมาชิกเหล่ากาชาด ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะและ
ถวายราชสดุดี ณ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี