มีวุฒิไม่ตรง สามารถนับหน่วยกิตได้หรือไม่

มุม ถาม-ตอบมีวุฒิไม่ตรง สามารถนับหน่วยกิตได้หรือไม่
พิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ทีมงาน asked 6 เดือน ago

มีวุฒิไม่ตรง สามารถนับหน่วยกิตได้หรือไม่

1 Answers
พิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ทีมงาน answered 6 เดือน ago

กรณีวุฒิไม่ตรง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร หน้า 5 (4) ให้ประสาน สถาบันการศึกษาที่ตนเองสำเร็จการศึกษา พิจารณาและดำเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา

***กรณีไม่มีหลักฐานที่สถาบันการศึกษาออกให้ ขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันกรอกรายละเอียดในใบคำร้องรับรองหน่วยกิต กศจ.ลพบุรี จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใดถือว่าเป็นอันสิ้นสุด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น