ใบรับรองแพทย์ใช้ของคลีนิคได้หรือไม่

มุม ถาม-ตอบใบรับรองแพทย์ใช้ของคลีนิคได้หรือไม่
พิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ทีมงาน asked 6 เดือน ago

ใบรับรองแพทย์ใช้ของคลีนิคได้หรือไม่

1 Answers
พิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ทีมงาน answered 6 เดือน ago

ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบรับรองแพทย์ต้องออกให้ไม่เกิดน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบ ก.ค.ศ. ปี 2549