ค้นหาสถานศึกษารหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ลิ้ง
1116100001 อนุบาลบรรจงรัตน์
1116100002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
1116100003 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
1116100004 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
1116100005 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
1116100007 ไฉไลพร
1116100008 บัณฑิตศึกษา
1116100010 อนุบาลเย็นศิระ
1116100011 วรกิจพิทยา
1116100013 เมืองละโว้
1116100014 วรพิทยา
1116100015 บรรจงรัตน์
1116100016 วรนาถวิทยาลพบุรี
1116100017 กำจรวิทย์
1116100018 เพ็ญพัฒนา
1116100019 ทศธรรมศึกษา
1116100020 จารึกล้อมวิทยา
1116100021 ศรีแก้วอนุกูล
1116100022 นารายณ์วิทยา
1116100023 สามัคคีวิทยา
1116100025 สัตยาไส
1116100026 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารา
1116100027 รุ่งนิวัติวิทยา
1116100028 ดอนทองราษฎร์วิทยา
1116100029 รัตนศึกษา
1116100030 พระวรสาร
1116100031 สุเทพวิทยาลัย
1116100032 สร้างพัฒนา
1116100034 ทองทาบพิทยา
1116100035 แก้วประทานพรวิทยา
1116100037 ยงค์สุรีศึกษา
1116100045 ารศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
1116100047 งามมีศรีพัฒนา
1116100048 นารายณ์วิทยาท่าหลวง
1116100050 อนุบาลสุวดีวิทยา
1116100051 สุวัฒนบดี
1116100052 ท่าโขลงพระนคร
1116100053 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา