ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 67
มาก 20
ปานกลาง 21
น้อย 1
น้อยที่สุด 12
รวม 121