ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 78
มาก 24
ปานกลาง 25
น้อย 1
น้อยที่สุด 19
รวม 147