ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 33
มาก 10
ปานกลาง 18
น้อย 0
น้อยที่สุด 0
รวม 61