ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 68
มาก 22
ปานกลาง 23
น้อย 1
น้อยที่สุด 16
รวม 130