ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 50
มาก 14
ปานกลาง 18
น้อย 0
น้อยที่สุด 0
รวม 82