ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 58
มาก 17
ปานกลาง 19
น้อย 0
น้อยที่สุด 11
รวม 105