ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 59
มาก 18
ปานกลาง 19
น้อย 0
น้อยที่สุด 11
รวม 107