ประเมินความพอใจ
มากที่สุด 70
มาก 22
ปานกลาง 23
น้อย 1
น้อยที่สุด 18
รวม 134