แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Download Test

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Download Test

Title
14 January 2022
14 January 2022
14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
amp test 3 February 2022
12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
การปฏิบัติงาน 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12 February 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12 February 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 12 February 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 12 February 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 12 February 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 12 February 2022
    Top