แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุขในสังคม

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
 2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
Top