สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบใบลาพักผ่อน
2 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
3 แบบใบขอยกเลิกวันลา
4 แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
5 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
6 ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
7 แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ
เอกสารที่ 1 แบบบันทึกขออนุมัติค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 2 รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 3 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ
เอกสารที่ 4 รายละเอียดการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
 
Untitled Document