กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2562