ข้อมูลผู้บริหาร/ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหาร

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)

- ว่าง -
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

  -  

 director@lripeo.go.th

รอง

พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

 061-3872299  

 depdirector@lripeo.go.th

กลุ่มอำนวยการ

12

นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

43_2

นางอรชร อาจสามารถศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางมัลลิกา พ่วงวงษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

13

นางฐิติยา พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

46

นางสาวภัทราภรณ์
เหลือสิงห์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

6

นายเสนีย์ ศรีดี
นักประชาสัมพันธ์

20

นางสาวกานจเนศ กลิ่นส่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

32

นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย
นักจัดการงานทั่วไป

35

นายสุริยา อินธิแสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

34

นางสาวนฤนาถ ช่องผม
พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22-2

นางทิพวรรณ ผ่องสุขใจ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

xr:d:DAFee9UOIVU:13,j:47891297773,t:23052507

นายสหพล วิเศษศรี
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางณิชา ปารมี
นักวิเคราะห์นโยบาย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

28

นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

36

นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

256

นายภูวนาท พรหมเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

10

นางพัทธนันท์ ไพรดำ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางกมลทิพย์ เจือจันทร์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

44-2

นางสาวธัญญานัฎ บุญพิละ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

2

นายวิชัย ประสงค์เศษ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางมณีรัตนา พิภิตไพจิตร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

14

นางสาวธิรดา บัวตูม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

xr:d:DAFee9UOIVU:13,j:47891297773,t:23052507

นางสาวภัทราภา พูนโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นางสาวปริชาด ตุ้ยหล้า
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานราชการ

xr:d:DAFdJ5i4Da4:69,j:927117096,t:23031608

นายพรทิพย์ แก้วสุข
เจ้าหน้าที่สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน

9

นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน

47

นางสาวอริศรา สว่างภพ
นักวิชาการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

31-2

นางสาวเกศกัญญา อยู่สุข
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยหน่วยตรวจสอบภายใน

ครุสภาจังหวัดลพบุรี

5

นางดวงกมล สถิรพัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติการ

4

นางสาววรางคณา สิทธิวรยศ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติการ