วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และนายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในระบบจังหวัดลพบุรี แจ้งเพื่อทราบในเรื่อง /แจ้งจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี /การส่งใบสมัคร และผลงาน เข้ารับรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี 2567 /หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ จัดกิจกรรม “ก้าวด้วยรัก Run With Love” /พระเทพเสนาบดี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนวินิตศึกษาฯ จัดกิจกรรม “นำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
/โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี จัดกิจกรรม “ก้าว..รักษ์โลก ลดโรค ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์”
เพื่อพัฒนาโรงเรียนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส /โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Run for the Blind 2024 “ /การจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567
/การคัดเลือกโรงเรียนเอกชนเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ระดับภาคกลาง /การขอพรปีใหม่ปีใหม่ผู้ใหญ่และผู้บริหาร
อาวุโส /การบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน