วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร
ผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษธิการจังหวัดลพบุรี พันจ่าตรีฉลอง
อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย บรรยากาศในกิจกรรมนี้เต็มไปด้วย
รอยยิ้ม และความอบอุ่น พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี