ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค (RMSS)

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมประชุม การอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค เชิงบูรณาการและพัฒนา
บุคลกรเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (RMSS) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ทาง online ผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี