การอบรมหลักสูตร“การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิด
การอบรมหลักสูตร“การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บุคลากรสำนักงาน ศธจ.ลพบุรี ผู้บริหาร
หน่วยงานด้านการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ ZOOM, Facebook live, youtube live
ณ ห้องประชุม“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมรับชม 469 คน