การประชุมปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

  

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากร รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายและให้ความรู้
ในการประชุมดังกล่าว โดยประชุม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” ผ่านระบบ ZOOM และผ่านช่องทาง
Facebook Live ทางเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รวมทั้งหมด
6 โรงเรียน นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 6 คน