ประชุมอบรมหลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

https://youtu.be/mUNXn6muMTo