9 ส.ค.64 ประธานพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลพบุรี
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีี