13 ส.ค.64 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี(ในระบบ) ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรโรงเรียนเอกชน – การบริหารจัดการวัคซีนให้กับบุคลากรด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี
มาตรการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง (2,000 บาท) -มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนสำหรับ
การเรียนออนไลน์ ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ กศน. ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการจัดประชุมโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี