1 พ.ย. 64 พิธีมอบรางวัล “ครูยิ่งคุณ และ ครูขวัญศิษย์”

วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   กล่าวรายงาน พิธีมอบรางวัล “ครูยิ่งคุณ” และ “ครูขวัญศิษย์” ปี ๒๕๖๔ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานในพิธีดังกล่าว และกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) ของจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ คน
๑.นายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ”
๒.นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์”
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี