ข่าว “กลุ่มพัฒนาการศึกษา”

วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ออกตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีความประสงค์เปิดเรียนแบบ On-Site จำนวน ๘ โรงเรียน

  • โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูติ่ง
  • กวดวิชาฮาร์เวิส์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ลพบุรี
  • ลพบุรีดีเวลลอปเมนท์
  • กวดวิชาเปรมพัฒน์
  • กวดวิชาวีบายเดอะเบรนสาขาลพบุรี
  • กวดวิชาออนดีมานด์
  • กวดวิชาภัทรดารา
  • พระนารายณ์การดนตรี