5 ธันวาคม 2564 พิธีมอบเข็มรางวัลเสมาพิทักษ์และเกียรติบัตร

    วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ประธานในพิธีมอบเข็มรางวัลเสมาพิทักษ์และเกียรติบัตร ให้แก่ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ นายคมพีราภัส กันต๊ะ
ครูโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี