ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระดับสนามสอบ) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี