ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนในสังกัดเอกชนและท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนในสังกัดเอกชนและท้องถิ่น เพื่อดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจคณะกรรมการ
ระดับสนามสอบ โดยการจัดสอบดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019