ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1