สัมมนา”การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมสัมมนา
“การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1