ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางมณีรัตนา พิภิตไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี