ประธานเปิดการสัมมนาทาง วิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี”

 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ประธานเปิดการสัมมนาทาง วิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการ Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ดำเนินงานโดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี