ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและครูแกนนำโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี