ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน 1/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

จำนวนสถานศึกษา

จำนวนผู้เรียน

จำนวนผู้สอนแยกตามระดับชั้นการสอนและตามอำเภอ

ดัชนี้ด้านการศึกษา