แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน


ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อ 30 สิงหาคม 2509


การศึกษา

วิทยาลัยครูนครปฐม

– ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

– ปริญญาโท บริหารธุรบัณฑิต (บธ.ม.) การบริหารธุรกิจ

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2565

นางสมรัตน์ สุคนธิสราญ

ดำรงตำแหน่ง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่
18 มีนาคม 2563 – 27 พฤษภาคม 2563

 

นายปัญญา แก้วเหล็ก

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 – 17 มีนาคม 2563

Top