แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นายสิทธิพงษ์ พฤษอาภรณ์

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 – ปัจจุบัน

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2505
การศึกษา
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต/พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
– ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต /บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสมรัตน์ สุคนธิสราญ

ดำรงตำแหน่ง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 – 27 พฤศภาคม 2563

นายปัญญา แก้วเหล็ก

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 – 17 มีนาคม 2563

Top