วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT จำนวน 35 ข้อ 2 ตัวชี้วัด และร่วมการพิจารณาประเด็นการจัดทำข้อมูลที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด โดยมี นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวรายงานโดย นางสาวพสุพัตรา สอนเถื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดำเนินงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี