วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเรียนรู้สู่อาชีพและการมีรายได้” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้มีการเชื่อมโยงหลักสูตรของ
สายอาชีวศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ๑.ฐานบินโดรน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ๒.ฐานการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๓.ฐานอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ๔.ฐานเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สพป.ลพบุรี เขต 1, สพป.ลพบุรี เขต 2, สพม.ลพบุรี, อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ คน โดยมี นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประธานเปิดการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานโดย นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง