วันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ กล่าวรายงานโดย นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำพิธีเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมให้รับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตให้กับลูกศิษย์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม