วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ดำเนินงานมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ Best Practice โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
– รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565  ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
– รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางโทน และ โรงเรียนบ้านเขาขวาง
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว