สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ณ บริเวณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพ ที่ 50 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-776771
โทรสาร 036-776772
อีเมล info@lripeo.go.th

หน้าห้อง 036-776772
กลุ่มอำนวยการ 036-776771
กลุ่มบริหารงานบุคคล 036-422108
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 036-422107
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 036-426875
ครุสภาจังหวัดลพบุรี 036-776884