วันอังคารที่่ 3 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายประสพ กันจู
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านารเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมของสมุดบัญชี หลักฐานการจ่าย และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี