วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 การพิจารณาคัดเลือกทุการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา