วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รองรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”