วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านแอป
พลิเคชั่น ZOOM Meeting กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี